ИТ – 080 Друштво за технички преглед и испитување ТЕХНИЧКИ ЦЕНТАР ЗА КВАЛИТЕТ ДООЕЛ Скопје

Сертификат за акредитација број
Акредитирано тело
Друштво за технички преглед и испитување ТЕХНИЧКИ ЦЕНТАР ЗА КВАЛИТЕТ ДООЕЛ Скопје
Адреса
Ул. БАГДАДСКА бр.15-21 Карпош Скопје
tck.centar@yahoo.com
+389 75 420 830
Краток опис на опсегот на акредитација
Инспекција на опрема под притисок, пренослива опрема под притисок, метални конструкции, лифтови, дигалки и индустриски транспортери, рударска техничка опрема и проверки на цистерни за транспорт на опасни материи без надпритисок (класа 3 до 9).
Прва акредитација
23.05.2014
Дата на важност на сертификатот
22.05.2026