ИТ – 082 ДПТУ СУПЕР АУТО КОНТРОЛ ДООЕЛ

увоз-извоз с. Кучевиште Чучер-СандевоСУПЕР АУТО КОНТРОЛ Центар за возила

Сертификат за акредитација број
Акредитирано тело
ДПТУ СУПЕР АУТО КОНТРОЛ ДООЕЛ увоз-извоз с. Кучевиште Чучер-Сандево
СУПЕР АУТО КОНТРОЛ Центар за возила
Адреса
ул. Александар Урдаревски бб (Пат кон Мирковци) 1000 Скопје Република Македонија
+389 2 2 600 233
www.sak.mk
Краток опис на опсегот на акредитација
Единечно одобрување на возила од категориите L, M, N, O, T, R, S, C Oдобрување на преправено возило во кое дополнително е вграден: - уред на течен нафтен гас (ТНГ), - заштитни фолии или обоени стакла, - механички уред за спојување на моторните и приклучните возила (кука) Oдобрување на преправено возило од категориите М, N на кое е променет матично, односно претходно вградениот погонски мотор со мотор од друг вид или тип, или со мотор кој има други карактеристики (силина, или работна зафатнина, или еколошки параметри итн.)
Инспекција при утврдување и втиснување на идентификациски ознаки на возила (број на шасија и број на мотор)
Прва акредитација
23.07. 2014
Дата на важност на сертификатот
22.07. 2026