ИТ – 083 ИНСПЕКЦИСКО ТЕЛО ЗА ЕЛЕКТРИЧНИ МЕРЕЊА И ИСПИТУВАЊА ПРИ ТЕХНОИНСПЕКТ Д.О.О. СКОПЈЕ

Сертификат за акредитација број
Акредитирано тело
ИНСПЕКЦИСКО ТЕЛО ЗА ЕЛЕКТРИЧНИ МЕРЕЊА И ИСПИТУВАЊА ПРИ ТЕХНОИНСПЕКТ Д.О.О. СКОПЈЕ
Адреса
бул. Борис Трајковски 148 1000 Скопје Република Македонија
www.tehnoinspekt.mk
Краток опис на опсегот на акредитација
Технички прегледи и периодични испитувања на електрични инсталации за низок напон Технички прегледи и периодични испитувања на системи на заземјување и отпор на заземјување Технички прегледи и периодични испитувања на системи за громобранска заштита
Прва акредитација
06.10. 2014
Дата на важност на сертификатот
05.10. 2026