ИТ – 084 ЕЛЕКТРОВИН ДООЕЛ Виница

Сертификат за акредитација број
Акредитирано тело
,,Електровин” дооел Виница ,,Електровин”-Инспекциско тело
033 364 098
www.elektrovin.mk
Адреса
Филип Втори 68, Виница
Краток опис на опсегот на акредитација
Инспекција (контрола) на нисконапонски електрични инсталации, системи за громобранска заштита, заштитно заземјување, високонапонска опрема, термовизиска контрола, животна средина - бучава, работна средина- температура, влага, брзина на струење на воздух, притисок, осветленост, бучава
Прва акредитација
12.12.2014
Дата на важност на сертификатот
11.12.2022