ИТ – 086 ВИА-КОМЕРЦ Џемаљ ДООЕЛ Сарај

Сертификат за акредитација број
Акредитирано тело
ВИА-КОМЕРЦ Џемаљ ДООЕЛ Сарај
Адреса
Ул.1921 бр.29, с.Крушопек, Сарај, 1000 Скопје
viakomerc@gmail.com
Тел. 075 455 465
Краток опис на опсегот на акредитација
Инспекција (контрола) на возила, тахографи и таксаметри
Прва акредитација
21.01.2015
Дата на важност на сертификатот
20.01.2027