ИТ – 087 ТСГ Индустри Сервице ДОО

Инспекциско тело за опрема под притисок

Сертификат за акредитација број
Акредитирано тело
ТСГ Индустри Сервице ДОО
Адреса
Митрополит Теодосиј Гологанов 39/15, 1000 Скопје, Република Македонија
02 3222 653, 070 283 568
office@tsg-is.com.mk
Краток опис на опсегот на акредитација
Инспекција на опрема под притисок
Прва акредитација
03.06.2015
Дата на важност на сертификатот
02.06.2023