ИТ – 089 Трговско друштво за технички испитувања и анализи ЦЕНТАР ЗА ВОЗИЛА ЦВС Струмица / Инспекциско тело

Единечно одобрување на возила, одобрување на преправени возила и инспекција на тахографи

Сертификат за акредитација број
Акредитирано тело
Трговско друштво за технички испитувања и анализи ЦЕНТАР ЗА ВОЗИЛА ЦВС Струмица / Инспекциско тело
Адреса
Климент Охридски бр.47, 2400 Струмица, Република Македонија
070 214 111, 070 253 212
cvstrumica@gmail.com
Краток опис на опсегот на акредитација
Eдинечно одобрување на возила, одобрување на преправени возила, инспекција при утврдување и втиснување на идентификациски ознаки на возила (број на шасија и број на мотор), инспекција на аналогни и дигитални тахографи и таксаметри, инспекција на подготвеноста на возилата за сообраќај (ЦЕМТ – ЕКМТ)
Прва акредитација
18.06.2015
Дата на важност на сертификатот
17.06.2027