ИТ-091 СИГУРНОСТ-ДП ДООЕЛ Скопје

Сертификат за акредитација број
Акредитирано тело
СИГУРНОСТ-ДП ДООЕЛ Скопје/ Инспекциско тело
Адреса
Бул.„Дванaсетта Македонска Бригада“ бр.40 A, Скопје
Краток опис на опсегот на акредитација
Контрола на системи за нисконапонски инсталации, заземјување, громобранска заштита, противпожарни централи и стабилни системи за гасење на пожар
Прва акредитација
16.07.2015
Дата на важност на сертификатот
15.07.2027