ИТ – 094 ИТИС ДОО Скопје

Сертификат за акредитација број
Акредитирано тело
ИТИС ДОО Скопје
Адреса
Ул. Козле бр.49а, 1000 Скопје, Република Македонија
02 3214 246, 070 357 583
info@itis.com.mk
Краток опис на опсегот на акредитација
Инспекција на електроенергетски постројки, електрични производи и уреди и инспекција на опрема, производи, заштитни системи и инсталации за употреба во потенцијално експлозивни атмосфери
Прва акредитација
07.12.2015
Дата на важност на сертификатот
06.12.2023