ИТ-095 МГ Ауто Инспект ДОО Тетово

Сертификат за акредитација број
Акредитирано тело
МГ Ауто Инспект ДОО Тетово
Адреса
Ул.Скопски пат бр.7, 1200 Тетово
ИМ1-ЗДРУЖЕНИЕ НА ВОЗАЧИТЕ НА ГРАД СКОПЈЕ
Ул. Народни Херои бр.16, Скопје
staleskaelena@gmail.com
Тел. 044 332 678 / 02 6161 800
Краток опис на опсегот на акредитација
1.Единечно одобрување на возила L, M, N, O, T, R, C, S,
2.Одобрување на преправени и поправени возила
3.Одобрување на тип на возило
4.Евидентирање промени на возилото
5.Инспекција на возила за подготвеност за сообраќај на моторни возила-ЕКМТ
6.Идентификација и оцена на техничката состојба на мобилни машини во делот кој се однесува на опасностите кои произлегуваат од нивната мобилност
7. Утврдување и втиснување на идентификациски ознаки на возила (број на шасија и број на мотор)
8. Дигалки и индустриски транспортери
9. Рударска техничка опрема
Прва акредитација
30.12.2015
Дата на важност на сертификатот
29.12.2027