ИТ-097 Центар за истражување, развој и континуирано образование ЦИРКО дооел Скопје

Инспекциско тело за моторни возила и мобилни машини

Сертификат за акредитација број
Акредитирано тело
Центар за истражување, развој и континуирано образование ЦИРКО дооел Скопје, Инспекциско тело за моторни возила и мобилни машини
Адреса
Ул. Руѓер Бошковиќ бб, П.Ф 464, 1000 Скопје
www.cirko.mk
+389 2 30 99 472
Краток опис на опсегот на акредитација
Единечно одобрување на возила од категориите L, M, N, O, T, C, R, S согласно член 2 став 1 од Правилник за единечно одобрување на возила;
Одобрување на преправени и поправени возила во секторските области согласно Правилник за одобрување на поправени и преправени возила челн 5; член 6 став 10, 20, 23; член 7, став 1, 4, 13. Евидентирање на промени кои не значат преправки и поправки; Инспекција при утврдување и втиснување на идентификациски ознаки на возила (број на шасија и број на мотор);
Идентификација и оцена на техничата состојба на мобилни машини во делот кој се однесува на опасностите кои произлегуваат од нивната мобилност.
Прва акредитација
06.04.2016
Дата на важност на сертификатот
05.04.2024