ИТ – 101 ДТУ ТАХО&ППА Сервис Викторија ДООЕЛ Гостивар

Инспекциско тело за тахографи

Сертификат за акредитација број
Акредитирано тело
ДТУ ТАХО&ППА Сервис Викторија ДООЕЛ Гостивар/Инспекциско тело за тахографи
Адреса
ул.Бошко Цветкоски Бр.3, 1230 Гостивар Р. Македонија
078/206-787
tahoppaservis@gmail.com
Краток опис на опсегот на акредитација
Инспекција на аналогни и дигитални тахографи
Прва акредитација
14.12.2016
Дата на важност на сертификатот
13.12.2024