ИТ – 109 ТАХО ПАЛАС ДООЕЛ Гевгелија

Инспекциско тело

Сертификат за акредитација број
Акредитирано тело
ТАХО ПАЛАС ДООЕЛ Гевгелија/Инспекциско тело
Адреса
Борис Кидрич бр. 9, 1480 Гевгелија Р. Македонија
078/472-031
tahopalas@yahoo.com
Краток опис на опсегот на акредитација
Инспекција (контрола) на аналогни и дигитални тахографи
Прва акредитација
02.05.2018
Дата на важност на сертификатот
01.05.2026