ИТ – 110 Друштво за производство, промет и услуги АВТОКОНТРОЛ- СЕРВИС увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп/Инспекциско тело

Сертификат за акредитација број
Акредитирано тело
Друштво за производство, промет и услуги АВТОКОНТРОЛ-СЕРВИС увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп/Инспекциско тело
Адреса
Ул. Орде Чопела бр. 183, 7500 Прилеп Р. Македонија
075/200-061; 048/551-900
avtokontrol-servis@live.com
Краток опис на опсегот на акредитација
Единечно одобрување на возила, одобрување на преправени возила
Прва акредитација
01.02.2019
Дата на важност на сертификатот
31.01.2027