ИТ – 111 Друштво за трговија и услуги ЦТП ГРУП ДООЕЛ Гевгелија/ ЦТП ГРУП Гевгелија

Сертификат за акредитација број
Акредитирано тело
Друштво за трговија и услуги ЦТП ГРУП ДООЕЛГевгелија/ ЦТП ГРУП Гевгелија
Адреса
Ул. Борис Кидрич бр. 13, 1430 Гевгелија Р. Македонија
077/700-604; 034/611-971
dragicatcg@hotmail.com
Краток опис на опсегот на акредитација
Инспекција на аналогни и дигитални тахографи
Прва акредитација
01.02.2019
Дата на важност на сертификатот
31.01.2027