ИТ – 112 Mета Сервис ДООЕЛ, Тетово

Инспекциско тело за инцпекција на мерила за зафатнина и проток за течно гориво и течен нафтен гас

Сертификат за акредитација број
Акредитирано тело
Мета Сервис ДООЕЛ, Тетово
Адреса
Ул.Радован Цониќ, бр.8/8, 1200 Тетово
Краток опис на опсегот на акредитација
Инспекција на мерила за зафатнина и проток за течно гориво и течен нафтен гас
Прва акредитација
25.02.2019
Дата на важност на сертификатот
24.02.2023