ИТ-113 А-ТЕСТ ДОО Скопје

Инспекциско тело за инцпекција (контрола) на возила

Сертификат за акредитација број
Акредитирано тело
A-ТЕСТ ДОО Скопје
Адреса
Бојмија бр.8-2/1, 1000 Скопје
www.atest.mk
atest@atest.mk
Тел. 02 5111 459
072 222 666
Краток опис на опсегот на акредитација
Инспекција (контрола) на возила
Прва акредитација
25.02.2019
Дата на важност на сертификатот
24.02.2027