ИТ – 117 БЗР ТИМ ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ Скопје

Сертификат за акредитација број
Акредитирано тело
БЗР ТИМ ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ Скопје
Адреса
ул. ЈОРДАН МИЈАЛКОВ Бр. 40-локал 10 СКОПЈЕ-ЦЕНТАР, 1000 Скопје
bzrtim@gmail.com
+389 70 328 082
Краток опис на опсегот на акредитација
Инспекција (контрола) на лифтови, дигалки и транспортери, рударскo техничка опрема, системи за заштита од атмосферски празнења, заштитно заземјување и микроклиматски услови и бучава во работна средина.
Прва акредитација
04.03.2020
Дата на важност на сертификатот
03.03.2028