ИТ – 118 А-ПЛУС ДООЕЛ Скопје

Инспекција на мерила за зафатнина и проток за течни горива и течен нафтен гас

Сертификат за акредитација број
Акредитирано тело
А-ПЛУС ДООЕЛ Скопје
Адреса
ул. БОЈМИЈА бр.8/2-1, 1000 Скопје
aplus@rgv.mk
+ 389 2 5111 459
Краток опис на опсегот на акредитација
Инспекција на мерила за зафатнина и проток за течни горива и течен нафтен гас
Прва акредитација
13.07.2020
Дата на важност на сертификатот
12.07.2024