ИТ – 119 Друштво за техничко испитување и анализа на моторни возила СН СООБРАЌАЕН ЦЕНТАР ДОО Битола

Сертификат за акредитација број
Акредитирано тело
Друштво за техничко испитување и анализа на моторни возила СН СООБРАЌАЕН ЦЕНТАР ДОО Битола
Адреса
Ул.Михаил Апостолски-Дончо бр.7, 7000 Битола
sncentar.mk
047 553 683
Краток опис на опсегот на акредитација
Инспекција (контрола) на возила
Прва акредитација
29.07.2020
Дата на важност на сертификатот
28.07.2024