ИТ – 120 Инспекциско тело – ЕКО КОНТРОЛ

Сертификат за акредитација број
Акредитирано тело
Инспекциско тело – ЕКО КОНТРОЛ
Адреса
ул. ОКТОМВРИСКА РЕВОЛУЦИЈА бр.60/ лок. 2, 1300 Куманово
info@scc.mk
+389 34 552 266
Краток опис на опсегот на акредитација
Инспекција (контрола) на лифтови, дигалки и индустриски транспортери, рударскo техничка опрема, системи за заштита од атмосферски празнења, заштитно заземјување и нисконапонски електрични инсталации.
Прва акредитација
05.08.2020
Дата на важност на сертификатот
04.08.2024