ИТ – 124 ДРУШТВО ЗА ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА ПРЕВЕНТИВА 2018 ДООЕЛ увоз-извоз Куманово

Сертификат за акредитација број
Акредитирано тело
ДРУШТВО ЗА ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА ПРЕВЕНТИВА 2018 ДООЕЛ увоз-извоз Куманово
Адреса
ул. Индустриска бр.11, 1300 Куманово
dpzpreventiva@gmail.com
070 294 469
Краток опис на опсегот на акредитација
Инспекција (контрола) на:
- аналогни и дигитални тахографи;
- стабилни системи за гасење на пожар; противпожарни централи; противпожарни апарати.
Прва акредитација
12.05.2021
Дата на важност на сертификатот
11.05.2025