ИТ – 122 НОА КОНТРОЛ Албанија – Подружница Скопје

Сертификат за акредитација број
Акредитирано тело
НОА КОНТРОЛ Албанија – Подружница Скопје
Адреса
Ул. ХРИСТИЈАН ТОДОРОВСКИ – КАРПОШ бр.55 Б 76 Скопје- Бутел, 1000 Скопје,
urim.mulladauti@gmail.com
+ 389 70 875 872
Краток опис на опсегот на акредитација
Инспекција на броила за електрична енергија и мерила за зафатнина и проток на течни горива и течен нафтен гас.
Прва акредитација
05.05.2021
Дата на важност на сертификатот
04.05.2025