ИТ – 011 АМСМ Услуги – Центар за возила ДООЕЛ Скопје

Инспекциско тело

Сертификат за акредитација број
Акредитирано тело
АМСМ Услуги – Центар за возила
ДООЕЛ Скопје - Инспекциско тело
Адреса
ул. Лазар Трповски бр. 19. 1000 Скопје
www.amsm.com.mk
Краток опис на опсегот на акредитација
- Единечно одобрување на возило од категориите L, M, N, O, T, C, R и S
- Oдобрување на тип на возило од категориите L, M, N, O, T, C, R и S
- Oдобрување на поправени и преправени возила
- Проверка на возила за превоз на опасни материи во патниот сообраќај (АДР)
- Проверки на цистерни за транспорт на опасни материи согласно стандардот МКС ЕN 12972:2018
- Инспекција на аналогни и дигитални тахографи
- Утврдување и втиснување на идентификациски ознаки на возила (број на мотор и број на шасија)
- Преглед на возило кое превезува лесно расипливи производи (АТП)
- Евидентирање на промени што не значат преправка или поправка на возилата
- Проверка за подготвеност за сообраќај на товарните моторни и приклучни возила (ЕКМТ/ ЦЕМТ)
- Опрема под притисок
-Пренослива опрема под притисок
Прва акредитација
14.06.2008
Дата на важност на сертификатот
13.06.2024