ИТ – 016 МАКИНСПЕКТ Д.О.О. – Скопје

Kвалитативна и квантитативна инспекција на течни горива

Сертификат за акредитација број
Акредитирано тело
МАКИНСПЕКТ Д.О.О. - Скопје
Адреса
Бул.Партизански Одреди бр.17а 1-1/мезанин - Скопје
Краток опис на опсегот на акредитација
Kвалитативна и квантитативна инспекција на течни горива
Прва акредитација
04.03.2009
Дата на важност на сертификатот
03.03.2025