ИТ – 018 Стјуарт Инспект ДООЕЛ – Скопје

Инспекциско тело

Сертификат за акредитација број
Акредитирано тело
Стјуарт Инспект ДООЕЛ - Скопје Инспекциско тело
Адреса
Митрополит Т. Гологанов бр.39, 1000 Скопје
www.alexstewart.com
072/204-258
Краток опис на опсегот на акредитација
Инспекција на лифтови, ескалатори, дигалки и транспортери, рударска опрема и машини, мерење на микроклиматски услови, на осветленост и на бучава во работна средина, мерење на бучава во животна средина, мерење на отпор на заштитно и громобранско заземјување и испитување на громобрански и електрични инсталации, инспекција на електроенергетски постројки и електрична опрема, инспекција на опрема и заштитни системи кои се наменети за употреба во потенцијално експлозивни атмосфери, статички електрицитет, контрола на осветлување и сјајност на патишта
Прва акредитација
24.04.2009
Дата на важност на сертификатот
23.04.2025