ИТ – 019 ЕЛКО-ИНГ Инспекциско тело Струмица

Сертификат за акредитација број
Акредитирано тело
ЕЛКО-ИНГ Инспекциско тело Струмица
Адреса
ул. Гоце Делчев бр. 1, 2400 Струмица,
тел. 034 346 777
elkoing@elkoing.com.mk
Краток опис на опсегот на акредитација
Инспекција на електроенергетски постројки, електрични производи и уреди, системи за громобранска заштита, заштитно заземјување, нисконапонски електрични инсталации, работна средина, степен на заштита обезбедена од куќишта (ознака IP), антистатички подови, јачина на електромагнетно поле и квалитет на електрична енергија.
Прва акредитација
29.06.2009
Дата на важност на сертификатот
28.06.2025