ИТ – 020 ТАХО Скопје Д.О.О.Е.Л

Инспекциско тело за аналогни тахографи, дигитални тахографи и таксaметри

Сертификат за акредитација број
Акредитирано тело
ТАХО Скопје Д.О.О.Е.Л
Инспекциско тело за аналогни тахографи, дигитални тахографи и таксaметри
Адреса
ул. Првомајска бр.90, 1000 Скопје
Краток опис на опсегот на акредитација
Инспекција на аналогни тахографи, дигитални тахографи и таксаметри
Прва акредитација
03.09.2009
Дата на важност на сертификатот
02.09.2021