ИТ – 021 Центар за истражувања, развој и континуирано образование – ЦИРКО ДООЕЛ Скопје

Инспекциско тело за лифтови, дигалки и транспортери

Сертификат за акредитација број
Акредитирано тело
Центар за истражувања, развој и континуирано образование - ЦИРКО ДООЕЛ Скопје
Инспекциско тело за лифтови, дигалки и транспортери
Адреса
Карпош II бб, П.Фах 464 Скопје
www.cirko.mk
тел. +389 70 825 248
Краток опис на опсегот на акредитација
Технички преглед и оцена на сообразност - лифтови (модул G), дигалки и транспортери
Прва акредитација
26.10.2009
Дата на важност на сертификатот
25.10.2021