ИТ – 023 АМ ЦЕРТ ДООЕЛ Скопје

Центар за хомологација

Сертификат за акредитација број
Акредитирано тело
АМ ЦЕРТ ДООЕЛ Скопје
Сектор за мобилитет
Центар за хомологација
Адреса
бул. Борис Трајковски бр.21, Скопје
iti.skopje@gmail.com
Краток опис на опсегот на акредитација
Одобрување на единачно прегледано возило од категориите L, M, N, O, Т, S и R
Одобрување на тип на возило (Категорија А)
Одобрување на преправани и поправани возила од категориите L, M, N, О, Т и R
Инспекција при утврдување и втиснување на идентификациски ознаки на возила (број на шасија и број на мотор)
Одобрување на возила за превоз на опасни материи – АДР
Одобрување на возила за превоз на лесно расипливи производи – ATП Инспекција на аналогни и дигитални тахографи
Инспекција на подготвеноста на возилата за сообраќај (ЦЕМТ – ЕКМТ)
Инспекција на цистерни за превоз на опасни материи
Прва акредитација
20.06.2012
Дата на важност на сертификатот
19.06.2024