ИТ – 024 „ТЦИ ЕуроЦерт“

Инспекциско тело за лифтови, дигалки, транспортери, опрема под притисок, пренослива опрема под притисок, рударска техничка опрема и метални конструкции

Сертификат за акредитација број
Акредитирано тело
ТЦИ ЕуроЦерт ДОО Скопје – Инспекциско тело
Адреса
ул. Лондонска бр.2, локал 22 - Скопје
www.tci-eurocert.mk
tcieurocert@gmail.com
+389 (2) 307 22 22
Краток опис на опсегот на акредитација
Инспекција (контрола) на лифтови, дигалки, транспортери, метални конструкции, рударска техничка опрема, опрема под притисок и пренослива опрема под притисок, жичари, ски лифтови, метални производи и конструкции, сигурносни уреди за садови, инсталации и опрема под притисок, електроенергетски постројки и електрична опрема, нисконапонски електрични инсталации, заштитно заземјување, системи за громобранска инсталација и опрема и заштитни системи кои се наменети за употреба во потенцијално експлозивни средини
Прва акредитација
29.01.2010
Дата на важност на сертификатот
28.01.2026