ИТ – 025 ЕУРОМАК – КОНТРОЛ – Скопје

Оддел Инспекција

Сертификат за акредитација број
Акредитирано тело
ЕУРОМАК - КОНТРОЛ Оддел Инспекција
Адреса
ул. Стогово бр.13А Скопје
www.euromakkontrol.com
Краток опис на опсегот на акредитација
Квалитативна и квантитативна инспекција на прехранбени производи, квалитативна и квантитативна инспекција на течни горива, квалитативна и квантитативна инспекција на текстилни производи, технички преглед и периодични испитувања на нисконапонски електрични инсталации, системи за заземјување и системи за громобранска заштита.
Прва акредитација
15.03.2010
Дата на важност на сертификатот
14.03.2026