ИТ – 026 ПСС – Центар за испитување на возила

Инспекциско тело за одобрување на возила 

Сертификат за акредитација број
Акредитирано тело
ПСС – Центар за испитување на возила
Адреса
Ул. Скупи бр.18 1000 Скопје,
www.pss.com.mk
Краток опис на опсегот на акредитација
Инспекција (контрола) на
- Единечно одобрување на возила од категориите L,M,N,O,T,C,R,S;
Инспекција на преправени и поправени возила во кој дополнително е вграден:
- уред за погон на возилото на ТНГ,
- уред за погон на возилото на КЗГ,
- заштитни фолии или обоени стакла,
- уред за спојување на моторните и приклучните возила – куки;
- Одобрување на тип на возила од категориите L,M,N,O,T,C,R,S;
- Евидентирање на промени кои не значат прeправки и поправки;
- АДР одобрување и годишни технички прегледи на возила за пренос на опасни материи;
- Преглед на возила кои пренесуваат лесно расипливи стоки АТП;
- Инспекција на преправени возила од категориите L,M,N,O,T,C,R,S (секторски);
- Инспекција при утврдување и втиснување на идентификациски ознаки на возила (број на шасија и број на мотор);
- Инспекција на возила за подготвеност за сообраќај на моторни возила (ЕКМТ);
- Испитување на мобилни машини во постапка на Идентификација и оценка на техничката состојба на возилата;
Прва акредитација
20.04.2010
Дата на важност на сертификатот
19.04.2026