Годишен План за обуки на ИАРМ

Курсеви за Телата за оцена на сообразност

Обука Дата на одржување Координатор
1
МКС EN ISO/IEC 17025
7-9.04.2010 3 дена
Теодора Ташевска
2
МКС EN ISO/IEC 17020
28-30.06.2010 3 дена
Дејан Стојковски
3
МКС EN ISO/IEC 17021 МКС EN 45011
Ноември 3 дена
Наташа Несторовска

Обуки за оценувачи

Обука Дата на одржување Координатор
1
МКС EN ISO/IEC 17025
Септември 3 дена
Теодора Ташевска
2
МКС EN ISO/IEC 17020
Октомври 3 дена
Дејан Стојковски
3
МКС EN ISO/IEC 17021 МКС EN 45011
27-29.05.2010 3 дена
Наташа Несторовска
4
МКС EN 45011
Ноември 3 дена
Весна Георгиевска
TAIEX - Работилница
1
Accreditation role in implementation of the Regulation (EC) 765/2008 and IARM Communication with National Regulators
21-22.06.2010
Сандра Петковска

Прецизните термини на обуките кои ќе се одржуваат во втората половина на 2010 година, ќе бидат дополнително одредени и истите ќе бидат благовремено објавени на интернет страницата на ИАРМ.