Информации за имплементација на новиот стандард МКС EN ISO 15189:2013 Медицински лаборатории – Барања за квалитет и компетентност

Информации за имплементација на новиот стандард МКС EN ISO 15189:2013 Медицински лаборатории – Барања за квалитет и компетентност

 

Во декември 2012 година, ISO го објави новиот стандард ISO 15189:2012 “Медицински лаборатории – Барања за квалитет и компетентност“, кој што го заменува стандардот (МКС ISO 15189:2010) “Медицински лаборатории – Посебни барања за квалитет и компетентност“

 

Транзициониот период на стандардот завршува на 1 ви март 2016 година.

 

ИАРМ, согласно “Процедурата за промена на барањата за акредитација“ – ПР 04-01, подготви акционен план за имплементација на промените на барањата за акредитација, согласно новиот стандард.

 

Според планот, ИАРМ ќе отпочне со оцена по новиот стандард МКС EN ISO 15189:2013, на барање на клиент од 1-ви март 2014, а од 1-ви јануари 2015 година сите оценувања ќе се вршат согласно новиот стандард.