Информации за имплементација

 
ИАРМ ќе отпочне со оцена  по барање на клиент најдоцна од 1 ви мај 2013.
Од 01 јануари 2014 година сите оценувања ќе се  вршат согласно новиот стандард. 
 
Напомена:
Краен рок за целосна имплементација на новото издание на стандардот е 1 ви март  2015 година.