ИТ – 006 ВЛАГО-ТАХОГРАФ дооел – Битола

Инспекциско тело за тахографи и таксаметри

Сертификат за акредитација број
Акредитирано тело
ВЛАГО-ТАХОГРАФ дооел - Битола
Инспекциско тело за тахографи и таксаметри
Адреса
Краварски пат бб 7000 Битола
Тел. 075 970 652
Краток опис на опсегот на акредитација
Инспекција (контрола) на аналогни тахографи, дигитални тахографи, таксаметри
Прва акредитација
15.01.2007
Дата на важност на сертификатот
14.01.2027