ИТ – 009 Универзитет “Св.Кирил и Методиј” – Машински Факултет Скопје

Акредитирано тело

Сертификат за акредитација број
Акредитирано тело
Универзитет "Св.Кирил и Методиј" Машински Факултет - Скопје
Инспекциско тело за моторни возила
Адреса
Карпош II бб, П.Фах 464 - Скопје
www.vozila.mf.edu.mk
+389 2 30 99 270
Краток опис на опсегот на акредитација
- Единечно одобрување на возила од категориите L, M, N, O, T, C, R, S;
- Одобрување на преправени и поправени возила;
- Одобрување на тип на возило;
- АДР одобрување и годишни технички проверки на возила за превоз на опасни материи;
- АДР одобрување и периодични контроли, меѓупроверки и вонредни проверки на цистерни за транспорт на опасни материи (класа 3 до 9);
- Инспекција при утврдување и втиснување на идентификациски ознаки на возила (број на шасија и број на мотор)
Прва акредитација
06.04.2008
Дата на важност на сертификатот
05.04.2024