Листа на акредитирани калибрациони лаборатории во регионот

 
Како резултат на регионалната соработка и билатералните договори на акредитационите тела на државите од регионот, на интернет страните на ИАРМ и останатите акредитационите тела од регионот, објавена е листатата на акредитирани калибрациони лаборатории од страна на  ИАРМ, АТС, HAA и БATA со нивните контакт податоци и опсези.

Ве информираме дека сите акредитациони тела се потписници на МЛА и МРА договорите за признавање на документите за сообразност издадени од акредитираните лаборатории.

 

Листа