Warning: Undefined array key "options" in /home/iarm/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/theme-builder/widgets/site-logo.php on line 93

ЛТ – 061 Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Медицински факултет во Скопје, Институт за патологија

Повлечен Сертификат за акредитација на 23.03.2020 (Сертификатот не е важечки)

Сертификат за акредитација број
Акредитирано тело
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Медицински факултет во Скопје Институт за патологија
Дијагностички лаборатории
Адреса
50-та Дивизија бр.6, 1000 Скопје Р. Македонија
Краток опис на опсегот на акредитација
Испитување на телесни течности, ткива, органи, човечко тело и делови од тело со стандардна хистолошка, хистохемиска, цитолошка, имунохистохемиска, имунофлуоресцентна, електронско микроскопска и молекуларна метода
Прва акредитација
23.03.2016
Дата на важност на сертификатот
22.03.2020