Нови документи на ИАРМ

Почитувани,
 
Ве информираме дека согласно забелешките на ЕА тимот за евалуација на ИАРМ, со цел потпишување на Договорот за меѓусебно признавање на сертификатите за акредитација (МЛА), направени се ревизии на неколку постоечки документи и изработени се два нови документи.
 
Ревидирани документи:
  • Правилник за барањата при повикување на акредитацијата и употребата на знакот за акредитација (Р05)
  • Правилник за барањата за учество во тестирања на оспособеноста и во меѓулабораториски споредби (Р06)
  • Правилник за начинот на обезбедување на мерна следливост во РМ (Р11)
  • Селекција, обука и оцена на оценувачите (ПР 03-04)
  • Промена на барањата за акредитација (ПР 04-01)
  • Методологија на оценување (ПР 05-02)
  • Градација на несообразности (ПР 05-06)
 
Нови документи:
  • Процедура за проширување на опсегот на активности на ИАРМ во нови области (ПР 04-02)
  • Процедура за  акредитација на флексибилен опсег (ПР 05-09)

Горенаведените документи се достапни на нашата интернет страна во мени Документи (подмени Документи на Советот на ИАРМ и Документи на директорот на ИАРМ).