Warning: Undefined array key "options" in /home/iarm/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/theme-builder/widgets/site-logo.php on line 93

Нови изданија на документи од Системот за управување со квалитет на ИАРМ

Советот на ИАРМ на својата VI и VII седница, одржани на 11.06.2010 и 14.07.2010 година, ги донесе следниве документи:

Новите изданија на документите содржат измени согласно новиот Закон за акредитација („Сл. Весник на РМ“, бр. 120/09) и новиот Статут на ИАРМ, а пред се согласно препораките на тимот дадени во Извештајот од предоценката за потпишување на Договорот за взаемно признавање на резултатите со Европската организација за акредитација (EA-MLA).

Новите изданија на документите се веќе достапни на нашата интернет страница во мени Документи, подмени Документи на Советот на ИАРМ.

Новите изданија на документите содржат измени согласно новиот Закон за акредитација („Сл. Весник на РМ“, бр. 120/09), новиот Статут на ИАРМ и новите документи на Советот, а пред се согласно препораките на тимот дадени во Извештајот од предоценката за потпишување на Договорот за взаемно признавање на резултатите со Европската организација за акредитација (EA-MLA).
 

Новите изданија на документите се веќе достапни на нашата интернет страница во менито Документи подмени Документи на Директорот на ИАРМ.