НОВО ИЗДАНИЕ НА СТАНДАРДОТ ISO/IEC 17021:2011

На 1ви февруари 2011 год, ISO  го објави новото издание на стандардот ISO/IEC 17021:2011.

Во заедничкиот документ на IAF и  ISO (Joint IAF-ISO Communiqué Transition to ISO/IEC 17021:2011) одреден е трaнзициониот/преодниот период на прилагодувања кон новите барања.
Истиот е дефиниран и трае до 1ви февруари 2013 год.
 
Согласно  процедурата на ИАРМ – ПР 04-01 на  Промена на барањата за акредитација, корисниците на услугите на ИАРМ кои бараат акредитација за време на транзициониот/преодниот период, треба да ги исполнуваат новите барања за акредитација, без обѕир дали предоценувањето или оценувањето е планирано пред истекот на транзициониот/преодниот период.