Warning: Undefined array key "options" in /home/iarm/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/theme-builder/widgets/site-logo.php on line 93

НОВ СТАТУТ НА ИАРМ

Од 24 март 2010 година, влегува во сила новиот Статут на ИАРМ. Имено, на 29 јануари 2010 година, Советот на ИАРМ го донесе новиот Статут за кого Владата на Република Македонија даде согласност на 16 март 2010 година.

Со донесувањето на новиот Статут, ИАРМ го усогласува своето работење со одредбите на новиот Закон за акредитација („Службен весник на Република Македонија“, бр.120 од 02.10.2010 год.) и со барањата на меѓународните и европските стандарди за акредитација, а особено со барањата на стандардот МКС EN ISO/IEC 17011.

Статут