Обука за оценувачи по стандардот МКС EN ISO/IEC 17025:2006

Институтот за Акредитација на Република Македонија (ИАРМ) ќе организира  обука за оценувачи по стандардот МКС EN ISO/IEC 17025:2006 – ” Општи барања за компетентност на лаборатории за тестирање и калибрирање”.
 
Обуката ќе се одржи од 22 до 24 септември 2010 година во Тренинг центарот на ИАРМ и истиот е наменет за експерти и оценувачи на ИАРМ за оцена на лаборатории за тестирање и калибрирање, претставници на лабораториите за тестирање и калибрирање и претставници на институции на Република Македонија.