Регионална конференција за акредитација – Охрид, 28-29 септември 2011

Институтот за акредитација на Република Македонија организира Регионална конференција за акредитација, кој ќе се одржи на 28 и 29 септември 2011 година во Охрид, Р. Македонија. На Конференцијата ќе учествуваат претставници од Националните тела за акредитација на земјите од Регионот, како и претставници од Проектот ИПА-2008 „Technical assistance for capacity building of the Institute of Accreditation (IARM)” и ИПА – регионалниот проект.

Конференцијата се организира под покровителство на Германското друштво за техничка соработка, во рамките на Проектот “Интеграција на Техничките Директиви на ЕУ во врска со “Слободно движење на стоки” и “Енергетика”.