Р 15 – Ново издание

 
ИАРМ инфомира дека од 17.03.2015 година во примена е новото издание на Р15 Правилникот за определување на подрачја за области на калибрација, тестирање, инспекција и сертификација.
 
Сите Пријави за акредитација и Пријава за оценувач/експерт во системот на акредитација треба да бидат пополнети согласно подрачјата на акредитација дефинирани во овој правилник (линк кон правилникот Р 15 е даден на почетната страна).