TAIEX Работилница за Сертификациони тела за системи за управување и TAIEX Работилница за акредитација на лаборатории за тестирање на емисија на издувни гасови

Институтот за акредитација на Република Македонија (ИАРМ) со поддршка на TAIEX Инструментот во рамки на Европската Комисија ќе организира две работилници. Првата Работилница за Сертификациони тела за системи за управување ќе се одржи на 23 и 24 ноември 2015 година и е наменета за техничките оценувачи и експерти на ИАРМ, како и за претставниците на сертификационите тела во РМ. Втората работилница за акредитација на лаборатории за тестирање на емисија на издувни гасови (вклучувајќи ја и CEN/TS 15675:2007 и Директивата 2008/50/EC) ќе се одржи на 09 и 10 декември 2015 и е наменета за техничките оценувачи и експерти на ИАРМ, за претставниците на лабораториите за тестирање и испекциските тела и регулаторите.