Добредојдовте!

"Нашата мисија е oбезбедување доверба во резултатите од по пат на спроведување на хармонизирани активности на акредитација во поддршка на македонската и светската економија"

За оценувачи, експерти и ТОС

Информативни пакети и документи за оценувачи и тела на сообразност

Најчесто поставувани прашања

Едни од најчестите прашања и детален одговор на истите