Најчести

Q: Што е акредитација?

А: Признавање од страна на овластено тело, преку оценување дека телото за оцена на сообразност е компетентно да изршува одредени задачи.

Q: Кои се предностите?

А:  Предностите може да ги прочитате тука.

Q: Како да се акредитирам?

А: Преку доставување на пријави за тела на сообразност(ТОС)

Q: Kои се условите?

А: Условите за акредитација може да ги прочитате тука.